TỦ LẠNH HITACHI INVERTER 500 LÍT

19.500.000 VND

19.000.000 VND